REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PROGRAM KÓŁKA   RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

  PROGRAM KÓŁKA ITC 2008 + LEKCJE PRZYWÓDZTWA  

 Czemu ma służyć?

We współczesnym świecie, w coraz większym stopniu komputery determinują życie codzienne. Dlatego należy przygotować uczniów do funkcjonowania w tym świecie poprzez realizację zadań mających na celu wdrożenie do właściwego korzystania z technologii informacyjnych oraz zdobywania informacji z różnych źródeł multimedialnych. Wzrost rangi technologii informacyjnych spowodował konieczność wprowadzenia zmian dotyczących treści programowych i poziomu kształcenia z informatyki.

Głównym zadaniem kółka ITC 2008 jest szersze zapoznanie uczniów z nowinkami technicznymi i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Na zajęciach uczniowie:

·  Poznają podstawy fotografii cyfrowej i obsługi aparatu cyfrowego.

·  Nauczą się obsługi skanera i drukarki (kalibracja, drukowanie dużych formatów).

·  Poznają technologię cyfrową w celu wykorzystywania jej do opracowywania galerii zdjęć z imprez szkolnych, tworzenia reportaży,  prezentacji multimedialnych itp.

·  Poznają techniki archiwizacji zdjęć i ich publikacji w formie galerii na stronach WWW oraz organizowania zdjęć w komputerze   za pomocą darmowego programu Picasa.

·  Poznają darmowy program graficzny Gimp oraz program Microsoft Office Picture Manager do obróbki zdjęć, przygotowywanych do prezentacji (zmiana rozdzielczości, ostrości, kontrastu i kompozycji).

·  Rozwiną umiejętności wykorzystania programu Microsoft Office FrontPage do tworzenia stron WWW.

·  Wykorzystają pocztę elektroniczną - grupa dyskusyjna Czatownia do realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych - redagowanie Encyklopedii regionu lubelskiego. http://lubelski.regiopedia.pl/ (hasło Poniatowa)

·  Poznają najważniejsze zasady postępowania przywódców, które będą mogli wykorzystać w teraźniejszości i przyszłości (lekcje przywództwa opracowane na podstawie własnych doświadczeń i literatury w tym książki "Star Trek - następne pokolenie Tak postępujcie" Wess Roberts, Bill Ross Wyd. IFC PRESS, Kraków, 1999). Przykłady zostały zaczerpnięte z ekranowych przygód kapitana Jean Luca Picarda i statku Enterprice, ale wiedza i umiejętności są jak najbardziej rzeczywiste i mogą być stosowane w codziennych sytuacjach, kiedy celem jest stworzenie efektywnego i zgranego zespołu, którego uosobieniem jest załoga statku U.S.S. Enterprise 1701-D.

 

 

 

 

 Jak to zrobić?

Konkretne zagadnienia przedstawione zostaną na zajęciach pozalekcyjnych w formie ćwiczeń teoretycznych i praktycznych przez prowadzącego. Nauczyciel będzie przekazywał wiedzę i informacje, wspierał uczniów w rozwiązywaniu zadań oraz opracowywaniu konkretnych publikacji i reportaży. Uczniowie będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do opracowywania (stron WWW, prezentacji multimedialnych) oraz publikacji z pozostałych przedsięwzięć organizowanych w naszej szkole.

 Co osiągniemy?

Uczniowie zapoznają się z technologią ICT. Nauczą się podstaw fotografii cyfrowej, w tym ustawienie ostrości, formatów plików oraz transferu zdjęć z aparatu do komputera. Uczniowie poznają najważniejsze pojęcia związane ze skanowaniem i drukowaniem zdjęć.

Odkryją możliwości darmowego programu graficznego Gimp w edytowaniu i retuszowaniu zdjęć oraz archiwizowaniu fotografii za pomocą programu Picasa. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wysłać zdjęcia do swoich przyjaciół i rodziny za pomocą poczty e-mail oraz jak umieszczać je na stronach WWW. Uczniowie zgłębią tajniki projektowania stron WWW w programie Microsoft Office FrontPage.

Program koła ITC 2008 służy bardziej harmonijnemu, autentycznemu rozwojowi dziecka i zachęca do zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania nowych technik informacyjnych w życiu codziennym. Aktywizuje uczniów do poznawania i pogłębiania wiedzy o regionie lubelskim, ma na celu ocalenie od zapomnienia wiele miejsc, ludzi oraz wydarzeń historycznych i kulturowych istotnych dla regionu, a niedostatecznie upowszechnionych.

Szybko zmieniający się świat nowoczesnego biznesu znacznie różni się od tego z przed kilku lat. Odniesienie sukcesu we współczesnym świecie wymaga zastosowania nowych technik przywódczych, nowego sposobu myślenia oraz świeżego spojrzenia na przyszłość.

 Ocenianie i standardy

Ocena i ewaluacja projektu była prowadzona podczas cotygodniowych zajęć kółka ITC 2008. Nauczyciel monitorował postępy uczniów sprawdzając przygotowane przez nich materiały oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczniowie w trakcie jego trwania na bieżąco dyskutowali i omawiali treści wynikające z programu oraz publikowali informacje z działalności Samorządu Uczniowskiego redagowane z pomocą opiekunek SU na szkolnej stronie internetowej http://sp.poniatowa.pl/samorzad.htm.

Po zakończeniu zajęć pozalekcyjnych nastąpiło podsumowanie i wspólna ocena efektów pracy (informacje zwrotne od uczniów posłużyły do ewaluacji i autorefleksji). Uczestnicy otrzymali również teczki z materiałami zbieranymi podczas wszystkich spotkań.

Cele ITC 2008 bazują i są rozszerzeniem autorskiego programu nauczania informatyki obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Projekt zgodny jest także pod względem merytorycznym z najnowszymi standardami zajęć komputerowych w szkołach podstawowych wynikającymi z  projektu Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych obowiązujących dla IV klasy szkoły podstawowej od roku szkolnego 2012/2013.

 Autorefleksja

Istotą innowacji jest wdrażanie nowości do praktyki. Innowacje pedagogiczne wymagają zatem od nauczyciela ciągłego samokształcenia (pojęcie „nauczyciela uczącego się” wprowadził w 1990 r. Michael Fullan)[1] oraz sprawnego systemu doskonalenia kreatywnych umiejętności. Natomiast na wychowankach wymuszają zmianę stylu myślenia i postaw.

Dynamika systemu kształcenia powinna dotyczyć działań innowacyjnych ukierunkowanych na doskonalenie skuteczności procesów edukacyjnych czyli przetwarzaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  w spotkania nauczyciela (tutora) z uczniami. Nauczyciel jest także zobligowany do częstego stosowania metod aktywizacji w procesie kształcenia i odgrywania roli mentora oraz facylitatora. Takie działania wymagają ukształtowania umiejętności „wchodzenia” i „wychodzenia” z roli, a także umiejętności umożliwiających pełne zaangażowanie własnej osobowości w organizację procesu uczenia się uczniów. Nauczyciel stając się często podmiotem w relacjach z uczniami świadomie powinien wykorzystywać swój zasób intelektualny i uczuciowy do rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Stosowanie metod kształcenia stymulujących aktywność uczących się, między innymi – „burzy mózgów”, dyskusji i uczestnictwa w tworzeniu wspólnego projektu umożliwiło słuchaczom osiąganie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, kompetencje uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i zainteresowanie regionalizmem.

Realizując zajęcia Kółka informatycznego ITC 2008 starałem się wprowadzić i rozwinąć u słuchaczy umiejętności interdyscyplinarne najbardziej cenione u pracowników i menedżerów obowiązujące obecnie oraz w niedalekiej przyszłości. Są to:

 • Komunikowanie się

 • Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji

 • Tworzenie profesjonalnych decyzji

 • Wrażliwość na kulturę firmy

 • Zdolność negocjacji

 • Umiejętności praktyczne (posługiwanie się komputerem)

 • Zdolność rozwiązywania konfliktów (problemów) - negocjacje, mediacje

 • Samodzielne korzystanie z tekstów i poza tekstowych źródeł informacji

 • Zdolność samooceny

Przy wyborze tematów poszczególnych lekcji kierowałem się także specyfiką pracy współczesnych menedżerów z której wynika konieczność uwzględnienia w działaniu następujących zasad:

 • Podstawowym zasobem współczesnych organizacji są ludzie.

 • Sukces tworzą wszyscy pracownicy firmy.

 • Menedżer to nie władca lecz przywódca.

 • Innowacyjność i podatność na zmiany to podstawa przewagi konkurencyjnej.

 • Zysk tworzy się nie w firmie lecz na zewnątrz (firma to miejsce kosztów).

 • Firma musi zaspakajać potrzeby różnych podmiotów.

Lekcje przywództwa pomogły zrozumieć uczniom jak wygląda przyszłość przywództwa, a także wskazały narzędzia potrzebne do osiągania sukcesu już dziś.

Internet to wielka platforma innowacyjna. Otwiera szanse przed uczniami próbującymi odkrywać nowe formy komunikacji, pozwala także na szeroką integrację uczniów poprzez współdziałanie i skuteczniejsze rozwiązywanie sytuacji problemowych. Internet to również przestrzeń autoekspresji wyrażająca się w aktywnym uczestnictwie w forum dyskusyjnym oraz tworzeniu własnych publikacji. Osiągane efekty podczas realizacji projektu kształtowały twórczą postawę wychowanków i wiarę we własne możliwości, a produkty wspólnej  pracy były namacalne oraz otwarte na ocenę i krytykę innych.

Zorientowanie procesu kształcenia na wytwarzaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności do rozwiązywania problemów w tym umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i praktycznego działania pozwoliło na osiąganie przez wychowanków kompetencji potrzebnych do życia w zmieniającym się ciągle środowisku.

Użycie mediacji w sytuacjach problemowych nauczyło uczniów innego sposobu rozwiązywania sporów. Mediacje pomogły wychowankom w rozwiązaniu wielu trudnych konfliktów oraz przełamywaniu barier interpersonalnych.


Wiedza zdobyta dziś w szkole czy na studiach jest często niewystarczająca, szybko ulega dezaktualizacji. Obecnie od pracowników wymaga się nieustannego doskonalenia zawodowego oraz szybkiego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Zmianie ulegają także narzędzia i metody pracy oraz sposoby zdobywania nowych kompetencji. Uczenie się przez całe życie wymusza stworzenie systemu edukacyjnego innego od tradycyjnego systemu stacjonarnego. Jedną z form coraz częściej stosowanych w edukacji, w której podejmuje się próby wprowadzania nowych metod kształcenie, jak również unowocześniania metod dotychczas funkcjonujących jest kształcenie na odległość. Pomimo, że ten sposób nauczania ma już długa historię, to dopiero wykorzystanie nowoczesnych technologii w tego typu kształceniu, przyczyniło się do znacznego wzrostu jego znaczenia w edukacji.

Kształcenie na odległość może doskonale uzupełniać kształcenie tradycyjne, wzbogacając je, znacząco wspomaga i uatrakcyjnia proces uczenia się. Internet i współczesne technologie stwarzają nowe możliwości dostępu do wiedzy, realizując tak pożądane dla edukacji postulaty otwartości i elastyczności. Można zaryzykować stwierdzenie, że kształcenie na odległość do którego przygotowuje projekt ITC 2008 jest jedną z najbardziej przyszłościowych form edukacji.


[1] M. Fullan, B. Bennett, C, Rolheiser-Bennett: Linking Classroom and School Improvement. ”Educational Leadership” 1990, nr 5, s. 13-19

Rafał Pastwa

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017