DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2008 SAFER INTERNET DAY 2008

 

 

Szkoła Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Polska

e-mail sp@sp.poniatowa.pl www http://sp.poniatowa.pl

Wiek uczniów 11-14

Czas Rok szkolny

Technika PowerPoint, Word, komiksy, publikacja internetowa, poczta elektroniczna

Przedmioty Informatyka, etykieta

Opis Sukcesywne wprowadzanie na lekcjach z informatyki w klasach V i VI zajęć o tematyce Historia Internetu w Polsce i na Świecie, Bezpieczny Internet, ZUI – zespół uzależnienia od Internetu, Od etykiety do netykiety, Zasady rozmów telefonicznych, Jak sobie radzić z wirusami?

Po cyklu zajęć uczniowie z klas V redagowali komiksy w programie Word (.doc, .htm) z wykorzystaniem autokształtów i obrazków na temat: Jak rozumiem różne aspekty wirtualnego świata? Natomiast uczniowie z klas VI na podstawie zdobytych informacji na lekcjach i własnych doświadczeń redagowali prezentacje multimedialne w programie PowerPoint (.ppt, .pps) na wybrany temat o Internecie.

Nauczyciel wspierał uczniów w tworzeniu komiksów i prezentacji multimedialnych na lekcjach informatyki oraz dodatkowo opublikował artykuły informacyjne o tematyce Internetu dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli na stronie internetowej szkoły: Internet i młode pokolenie wyzwania, zagrożenia, nadzieje; Etykieta, Netykieta, Rozmowa telefoniczna. http://sp.poniatowa.pl/uczniowiei.htm

Wynik pracy Najciekawsze prace (komiksy i prezentacje multimedialne) zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły. W trakcie imprezy ogólnoszkolnej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2008 zostaną wręczone nagrody. Na lekcjach informatyki odbędzie się prezentacja prac z wykorzystaniem zestawu multimedialnego i ocena przez wszystkich uczniów. Prace posłużą także jako pomoc w nauce następnych roczników i niewątpliwie przyczynią się do lepszego tworzenia Wirtualnego Świata przez naszych uczniów. http://sp.poniatowa.pl/DBI2008.htm

 

Koordynator Rafał Pastwa

School Stefan Żeromski Primary School in Poniatowa Poland

e-mail sp@sp.poniatowa.pl  www http://sp.poniatowa.pl

Students’ Age 11-14

Time School year

Technique PowerPoint, Word, comic strips, Internet publication, electronic mail

Subjects Informatics/ICT, etiquette

Description Gradual introduction of the classes about the History of the Internet in Poland and in the World on the Information Technology classes in the 5th and 6th grades, the Safer Internet, IAD - Internet Addiction Disorder, IAS – Internet Addiction Syndrome, From etiquette to netiquette, the rules of phone conversation, How to deal with viruses?

After the series of classes the students from the 5th grades were editing comic strips in Word programme with the use of auto shapes and pictures about: How do I understand different aspects of virtual world? Whereas the students from the 6th grades were editing multimedia presentations in PowerPoint programme on the chosen topic about the Internet. They prepared it on the basis of the obtained information on the classes and their own experiences as well.

The teacher was supporting the students in creating the comic strips and multimedia presentations on IT classes. Additionally, the teacher published some information articles about the Internet for parents, minders, class tutors and teachers on the school Internet site: The Internet and the Young Generation – challenges, dangers, hopes; Etiquette, Netiquette, The Phone Conversation http://sp.poniatowa.pl/uczniowiei.htm

Work result The most interesting works (comic strips, multimedia presentations) were published on the school Internet Site. The awards will be given during the all-school event on the Safer Internet Day 2008. During the IT classes there will be the presentation of works with the use of the multimedia set all the students will assess them. Moreover, the works will be also used in teaching the next classes and undoubtedly, they will contribute to the better creation of (forming?) the Virtual World by our students. http://sp.poniatowa.pl/DBI2008.htm

 

Coordinator Rafał Pastwa