EDUKACJA CZYTELNICZO-MEDIALNA

 

 

 

 

WSTECZ

CELE EDUKACYJNE

1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.

2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnionych przez media.

3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizor, komputer, prasa itp.).

4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

5. Poznanie postaci patrona szkoły Stefana Żeromskiego.

6. Integracja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

ZADANIA

1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.

2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.

4. Przygotowanie do odróżnienia fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych.

5. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi (TV, wideo, korzystanie z Internetu itp.).

TREŚCI NAUCZANIA

1. Dzieje pisma, książki, prasy i przekazów medialnych.

2. Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna – gesty.

4. Teatr jako źródło przekazów medialnych.

5. Wydarzenia z życia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości medialnej: fotografowanie, filmowanie).

6. Życie i twórczość Stefana Żeromskiego.

KOMPETENCJE

1. Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspakajania potrzeb poznawczych.

2. Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników, innych wydawnictw i dokumentów medialnych.

3. Rozróżnienie komunikatów przedstawiających rzeczywistość realną i fikcję.

4. Poznanie znaczenia niektórych gestów (komunikacja niewerbalna).

5. Uczestnictwo w konkursie szkolnym – „O patronie naszej szkoły”.

6. Posługiwanie się podstawowymi urządzeniami medialnymi.

7. Posługiwanie się aparatem fotograficznym i kamerą wideo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor  © 2004 rap