REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WSZYSTKO O RYBACH!  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

All about fish!

4 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z panem Piotrem Sporyszem. Było to kolejne działanie realizowanego przez naszą szkołę ekologiczno-przyrodniczego projektu Comenius.

On the 4th February 2013,there was a meeting in our school for students in grades I- III with Mr Piotr Sporysz. It was the next activity of eco-natural Comenius project conducted by our school.

Nasz gość przygotował mnóstwo bardzo ciekawych informacji na temat ryb zamieszkujących zbiorniki wodne w Polsce. Wykład był wspomagany pokazem multimedialnym, zawierającym obrazy omawianych ryb. Pan Piotr Sporysz opowiadał dzieciom o gatunkach, zwyczajach, warunkach w jakich żyją polskie ryby.

Our guest has prepared a lot of very interesting information about the fish living in lakes and ponds in Poland. The lecture was supported by a multimedia show, which contained images of fish in question. Mr Piotr Sporysz told the children about the species, habit and conditions in which Polish fish live.

Wśród słuchaczy nie zabrakło szkolnej grupy Comenius, która z niezwykłym zainteresowaniem, tak jak i pozostali uczniowie, wysłuchała wszystkich ciekawostek o rybach.

At this meeting there were also our Comenius group that as well as the pupils listened to all interesting facts about fish.

Po spotkaniu, w salach lekcyjnych dzieci przystąpiły do wykonywania prac plastycznych, których tematem były ryby. Każda klasa, po wcześniejszym wylosowaniu przez wychowawcę nazwy ryby, rozpoczęła pracę dowolną techniką plastyczną. Najpiękniejsze prace zostaną wybrane przez jury konkursu plastycznego i nagrodzone, następnie wysłane do Wielkiej Brytanii. Tam zostaną one umieszczone w ilustrowanym słowniczku ryb razem z pracami pozostałych szkół partnerskich. Wszystkie prace przedstawiające ryby zostaną wyeksponowane przed klasami oraz w szkolnej galerii plastycznej.

After the meeting , the children joined the performance of works of art, which subject were fish. Each class after the teacher drawing the name of the fish, started to work with any art technique. The most beautiful works will be selected by a jury and awarded, then sent to the UK. There , they will beplaced in an illustrated glossary of fish together with the work of the other partner schools. All the works about fish will be exposed  in front of the classrooms and in the school art gallery.

 

Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013