Świetlica szkolna

 

 

Kształtowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością na zajęciach świetlicowych.

Wraz z rosnącym poziomem cywilizacji zwiększa się grupa ludzi niepełnosprawnych, którzy żyją w naszych środowiskach. Obecność tych jednostek pomaga nam w zrozumieniu ich problemu w uczeniu się tolerancji na odmienność i uwalnia się od przesądów wobec tych ludzi lub negatywnie się do nich ustosunkowujemy. Wiąże się to z naszą postawą wobec nich, która jest bardzo zróżnicowana i powinna ulec zmianie.

Według A. Sękowskiego relacje między społeczeństwem ludzi zdrowych a ludźmi niepełnosprawnymi powinny się zmieniać w następujący sposób:

1.     kontakt ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi powinien opierać się nie obawach i lęku, ale chęci pokonania istniejących barier i prowadzić do pełnej akceptacji i normalizacji wzajemnych relacji;

2.    osoby niepełnosprawne (również uczniowie i ich rodzice) powinny mieć znaczenie większy wpływ na kształtowanie programu rehabilitacji, ponosząc  również za jego kształt osobistą odpowiedzialność;

3.    obawy osób niepełnosprawnych dotyczące zachowań i relacji osób pełnosprawnych o wzajemnych relacjach powinny nie mieć uzasadnienia w rzeczywistości;

4.    osoby odpowiedzialne za osoby niepełnosprawne administracyjnie lub profesjonalnie mają sprostać  tej odpowiedzialności i nie lękać się, że preferowanie osób niepełnosprawnych czy to w klasie szkolnej czy w zakładzie pracy prowadzić może do trudności i komplikacji (A. Sękowski 1994).

Ludzie są skłonni do zmiany swoich przekonań wtedy, gdy istnieje możliwość  zachowanie potwierdzającego zmianę przekonania. Trzeba więc przeciwstawić się tendencjom traktowaniu ludzi z odchyleniami od normy jako zjawiska marginalnego i należy uznać ich za pełnosprawną część ogólnej populacji.

Tą myśl oddaje hasło Marii Grzegorzewskiej: „Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczności”.

Dlatego też zainteresowałam się tym tematem. Uważam , że warto zwrócić uwagę na postawę dzieci wobec osób niepełnosprawnych, gdyż to one w przyszłości będą wpływać na zachowanie się społeczeństwa.

 

Opracowała mgr Małgorzata Madejek

ŚWIETLICAARTYKUŁY