INTERNET - WYZWANIA, ZAGROŻENIA, NADZIEJE

 

Strona główna

 

 

 STRONA UTWORZONA W RAMACH ZALICZENIA PRZEDMIOTU "EDUKACYJNE STRONY WWW" W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "KSZTAŁCENIE ZDALNE W EDUKACJI"

MATERIAŁY DO LEKCJIINFORMATYKA

 

 

 

 POJĘCIA PRAWNE I INNE STOSOWANE W INFORMATYCE

 Piractwo komputerowe

- potoczne, negatywnie nacechowane emocjonalnie, określenie działalności polegającej na łamaniu praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie i posługiwanie się programami komputerowymi bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat.

Według Richarda Stallmana termin ten ma wpływać na świadomość i oceny moralne użytkowników przekonując, że dzielenie się informacją z innymi jest złe i moralnie równoważna napadaniu na okręty, porywaniu oraz mordowaniu załogi i pasażerów.

Stallman proponuje zamiast tego określenia używać neutralnych pojęć takich jak, zabronione kopiowanie (ang. prohibited copying) czy nieautoryzowane kopiowanie (ang. unauthorized copying).

Termin ten jest stale lansowany przez Business Software Alliance. ("BSA") jest organizacją zrzeszającą komercyjnych producentów oprogramowania komputerowego, założona w 1988 roku, działa w 60 krajach na świecie w tym w Polsce.

Wcześniejszy przykład użycia słowa w podobnym kontekście to pirackie stacje radiowe.

 Licencja

- dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu. Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną, niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.

 Prawo autorskie

 - często w Polsce terminem tym określa się zarówno ogół praw przysługujących autorowi dzieła, jak i szczególną ich część - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) wyróżnia:

Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych praw są m.in. następujące szkody:

  • utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów

  • straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów

  • straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami

Pamiętać należy, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój dziedzin twórczości opartych na wolnych licencjach, a także realizację projektów, opartych na współpracy między grupami twórców.

 Prawo własności intelektualnej

(inaczej Prawo na dobrach niematerialnych lub mniej ściśle - Prawo autorskie i wynalazcze) jest to:

 Dobra niematerialne (intelektualne) to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nie posiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej. Problematykę dóbr niematerialnych regulują przepisy różnych gałęzi prawa np. prawa administracyjnego lub karnego. Cechą wspólną regulacji dotyczących poszczególnych dóbr niematerialnych jest ukształtowanie praw uprawnionych jako cywilnych praw podmiotowych bezwzględnych chroniących interesy osobiste i majątkowe.

 (ang. hardware)

- materialna część komputera. Ogólnie hardwarem nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u - czyli oprogramowania.

Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego posiada "wszyte" weń na stałe oprogramowanie, stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować. Np: większość drukarek komputerowych posiada w swojej pamięci zestaw komend, przy pomocy których realizuje proces drukowania i których odpowiednik znajduje się w pamięci komputera stanowiąc programowy sterownik tego urządzenia.

Hardwarem jest np:

 (ang. software)

- oprogramowanie to całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział Informatyki.

Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Oprogramowanie jako przejaw twórczości jest chronione prawem autorskim, twórcy zezwalają na korzystanie z niego na warunkach określanych w licencji.

Oprogramowanie dzieli się ze względu na przeznaczenie:

  • oprogramowanie systemowe - realizujące funkcje konieczne dla działania systemu komputerowego

  • oprogramowanie do tworzenia oprogramowania

  • biblioteki programistyczne - oprogramowanie do wykorzystania przez inne programy

  • oprogramowanie użytkowe - aplikacje

Algorytm w matematyce oraz informatyce to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania, w ograniczonej liczbie kroków. Słowo "algorytm" pochodzi z nazwiska Muhammed ibn Musa Alchwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي) matematyka perskiego z IX wieku i początkowo oznaczało w Europie sposób obliczeń oparty na dziesiętnym systemie liczbowym.

 Dziesiętny system liczbowy, zwany też systemem decymalnym lub arabskim to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 10. Do zapisu liczb potrzebne jest więc 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu.

333= 3*100+3*10+3*1

Np zapis 5045,7 wynika z:

5 \times 
10^3 +  0 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1}
 = 5000 + 40 + 5 + 0,7 = 5045,7

 Dwójkowy system liczbowy

(inaczej binarny) to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 2. Do zapisu liczb potrzebne są więc tylko dwa znaki: 0 i 1. Powszechnie używany w informatyce.

Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu.

Np. liczba zapisana w dziesiętnym systemie liczbowym jako 10, w systemie dwójkowym przybiera postać 1010, gdyż:

1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 8+2 = 10.

Liczby w systemach niedziesiętnych oznacza się czasami indeksem dolnym zapisanym w systemie dziesiętnym, a oznaczającym podstawę pozycji danego systemu. W celu podkreślenia, że liczba jest dziesiętna można również napisać obok niej indeks. Np.

101012 = 2110

 Demo

- twórczość np.: muzyczna, plastyczna (grafika komputerowa), filmowa, programistyczna; zapisana i udostępniana jako demonstracja możliwości twórców (często w celach promocyjnych - wyjątek demoscena).

 Freeware

to licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Termin freeware bywa również używany jako synonim oprogramowania objętego tą licencją.

Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego).

Sam termin został ukuty przez Andrew Fluegelmana.

 Shareware

to rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia przez użytkowników. Po okresie próbnym (najczęściej po miesiącu) za taki program trzeba płacić.

Czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji shareware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą dostępu do niektórych funkcji) na licencji freeware.

 

    bit (binary digit)

zamiana liczby binarnej na dziesiętną

1000101 (2)=1*26 + 0*25 +0*24+0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 =

=64+0+0+0+4+0+1=69

 

w górę

 

 

Copyright © 2010 Rafał Pastwa