REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERASMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 PROJEKT EDUKACYJNY 2024

  opublikowano dnia 31.01.2024 r.

 

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

STOŁÓWKA

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SZKOLNA RADA RODZICÓW

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

REALIZOWANE PROJEKTY

 

Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości

projekt realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Działania 10.3 Kształcenie ogólne

Priorytetu X Lepsza edukacja

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań poza edukacją formalną u 160 uczniów; znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej; mieszkających i uczących się w województwie lubelskim; z terenu Gminy Poniatowa uczęszczających do:

 ·  Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie – 22 uczniów

 ·  Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – 138 uczniów

Okres realizacji projektu od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Poniatowej realizowane będą działania skierowane do uczniów i uczennic w postaci zajęć pozalekcyjnych tj.:

 ü Indywidualna nauka języka polskiego jako języka obcego dla cudzoziemców

 ü Zajęcia grupowe z języka angielskiego

 ü Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje z zakresu rozumienie i tworzenie informacji

 ü Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje z zakresu rozumowanie matematyczne

 ü Grupowe zajęcia techniczno-robotyczne

 ü Grupowe zajęcia plastyczne

 ü Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 ü Grupowe zajęcia pływanie

Uczniowie/uczennice oraz rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani udziałem w projekcie muszą spełnić kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o wypełnienie „Ankiety rekrutacyjnej do projektu” i złożenie dokumentów w Punkcie informacyjno-rekrutacyjny w swojej szkole.

Wartość projektu: 314 965,56 zł.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 267 720,73 zł.

Wartość dotacji celowej z budżetu krajowego: 15 748,27 zł.

Wartość wkładu własnego: 31 496,56 zł.

Projekt realizowany jest przez firmę

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków,

w partnerstwie z Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości kobiet i mężczyzn; równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 Dokumentacja projektowa (Klauzula informacyjna, Poniatowa ankieta rekrutacyjna, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Umowa z uczestnikami projektu, Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów z podziałem na szkoły)

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2024