KONKURSY

ORTOGRAFIA - CO WPŁYWA NA SPRAWNOŚĆ ORTOGRAFICZNĄ?

Organizatorzy Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

ul. Szkolna 9   24 – 320 Poniatowa

kontakt

O wszelkich zmianach związanych z organizacją konkursu będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej naszej szkoły (http://sp.poniatowa.pl/konkursy). 

Organizatorzy konkursu

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII”

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY PONIATOWA

 

 

 

 

I. Eliminacje są dwustopniowe:

1.    Etap szkolny.

2.    Etap gminny.

II. Organizacja konkursu szkolnego:

1.    Dyrektorzy poszczególnych szkół gminy Poniatowa zgłaszają chęć udziału w Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii”.

2.   Nauczyciele uczący języka polskiego w klasach IV – VI przeprowadzają wstępne eliminacje (szereg dyktand w ciągu całego roku) i typują kandydatów, którzy wezmą udział w pierwszym etapie konkursu.

3.   Etap szkolny odbywa się na trzech poszczególnych poziomach: uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Stopień trudności konkursu dopasowany jest do kategorii wiekowej uczestników. Organizatorzy zobowiązują się dostarczyć materiały i kryteria oceniania potrzebne do przeprowadzenia tego etapu konkursu.

4.    Czas przeznaczony na każdy poziom wynosi 60 minut.

5.   Do etapu następnego przechodzi osoba, która otrzymała minimum 90 % możliwych do uzyskania punktów.

6.   Uczestnik konkursu powinien wykazać się znajomością zasad ortografii i interpunkcji, umiejętnością wykorzystania ich w praktyce, umiejętnością czytania ze zrozumieniem, pisania ze słuchu i wykonywania różnorodnych ćwiczeń ortograficznych.

7.    Wybrane przez dyrektorów szkół komisje przeprowadzają oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem turnieju ortograficznego, a także sprawdzają zadania konkursowe.

8.    Do dnia ustalonego przez organizatorów komisje powinny przesłać wyniki szkolnych etapów konkursu ortograficznego do organizatorów na adres:

kontakt

III. Organizacja etapu gminnego:

1.   Organizatorzy konkursu na dwa tygodnie przed etapem gminnym powiadamiają laureatów pierwszej części o planowanym terminie następnego etapu.

2.    Składa się on z trzech części:

·        Dyktando ze słuchu (przewidywany czas 30 minut).

·       Tekst z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne do uzupełnienia (przewidywany czas 15 minut).

·       Ćwiczenia polegające na wykazaniu się znajomością i zastosowaniem wybranych zasad (przewidywany czas 15 minut).

3.    Komisja informuje uczniów o zasadach konkursu przed jego rozpoczęciem.

4.    Komisja, która przeprowadza oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem turnieju ortograficznego, a także sprawdza zadania konkursowe, składa się  z trzech osób, nauczycielek języka polskiego Szkoły Podstawowej   w Poniatowej oraz obserwatora spoza szkoły.

5.    Komisja ma tydzień czasu na sprawdzenie, zatwierdzenie i poinformowanie uczestników o wynikach konkursu.

6.    Protokół, prace uczniów i pozostałe materiały przechowywane są przez komisję do końca bieżącego roku szkolnego.

7.    Mistrzem Ortografii zostaje osoba, która otrzymała 95 % możliwych do uzyskania punktów.

8.    Wszyscy uczestnicy gminnego etapu konkursu uzyskują dyplomy, a Mistrzowie Ortografii pamiątkowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

Kryteria oceniania

I.           Do etapu gminnego przechodzą uczniowie, którzy otrzymali minimum 90 % możliwych do uzyskania punktów.

II.      Za poszczególne części konkursu przyznajemy odpowiednio:

·              Za dyktando – 40 % punktów.

·              Za ćwiczenie pierwsze – 30 % punktów.

·              Za ćwiczenie drugie – 30 % punktów.

      Łącznie – 100 %

III.  Oceniając dyktando przyjmujemy następujące kryteria:

·              Błędy pierwszego stopnia – typowo ortograficzne ( h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera na początku wyrazów).

·              Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji.

·              Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy interpunkcyjne należy traktować jako  błąd ortograficzny pierwszego stopnia).   

   

Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć.   Stefan Żeromski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor © 2004 rap