REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 LEKCJE PRZYWÓDZTWA  RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

    ROLE MENEDŻERSKIE 

 ROLE MENEDŻERSKIE (wg. H. Mintzberga)

 I. Role interpersonalne:

1. Reprezentanta

Od menedżera oczekuje się, że będzie w odpowiedni sposób reprezentował swoją organizację na zewnątrz. Wypełniając tę  rolę uczestniczy w wielu działaniach o charakterze ceremonialnym. Jest symbolem firmy w stosunku do otoczenia zewnętrznego.

2. Przywódcy

Jest to rola, która obecnie jest powszechnie oczekiwana od menedżerów. Uwidacznia się ona w działaniach rozpoczynających się od przyjmowania do pracy, poprzez szkolenie, nagradzanie, karanie, a na zwalnianiu kończąc. Jej istota sprowadza się do takiego wpływania na postawy pracowników, aby sprawnie realizowali cele stojące przed organizacją. W roli przywódcy występują wszyscy bez wyjątku kierownicy, którzy z racji swoich obowiązków motywują, komunikują i kontrolują członków organizacji.

3. Łącznika

Istnieją dwa podstawowe obszary na których realizowana jest ta rola:

a) kontakty z otoczeniem zewnętrznym

Fakt, że organizacje powiązane są z otoczeniem sprawia, iż menedżerowie często występują w roli swoistego pomostu między własną firmą czy komórką a odpowiednimi strukturami innych organizacji. W ramach tej funkcji menedżerowie podejmują działania koordynujące wspólne przedsięwzięcia, utrzymują kontakty z kooperantami, a także klientami.

b) kontakty wewnątrz firmy

W zależności od struktury organizacyjnej (im jest bardziej rozbudowana tym role te są ważniejsze) menedżerowie mogą występować w roli łącznika między swoim zespołem a dyrekcją, czy między zarządem firmy a radą nadzorczą. 

 II. Role informacyjne

1. Monitora (obserwatora, akumulatora, radara)

Polega ona na zbieraniu wszelkich informacji dotyczących danej organizacji.

2. Informator (przekaźnik, rozsiewnik)

Po zebraniu danych i przekształceniu ich w informacje menedżer dokonuje ich selekcji i przekazania odpowiednim osobom czy komórkom.

3. Rola rzecznika

Menedżer wypełnia ją przekazując informacje na zewnątrz firmy lub występując wobec pracowników, czy akcjonariuszy.

 III. Role decyzyjne

1. Rola przedsiębiorcy

Praktycznie bez względu na rodzaj organizacji, którą kieruje menedżer musi on dbać o jej rozwój i dynamiczne przystosowywanie się do ciągle zmieniającego się otoczenia. Od menedżera (w wojsku, służbie zdrowia, firmie usługowej i przedsiębiorstwie przemysłowym) oczekuje się, że będzie racjonalnie gospodarował zasobami, które ma w swojej dyspozycji i dbał o ich zwiększenie.

2. Rola przeciwdziałającego zakłóceniom

Najbardziej charakterystyczną cechą współczesnego biznesu jest zmienność otoczenia, co zmusza firmy do ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. W tej sytuacji menedżer musi podejmować szereg przedsięwzięć prowadzących do przeciwdziałania zakłóceniom. Z jednej strony musi skłaniać swoich pracowników do twórczego zaangażowania, ale z drugiej musi kierować (co  wcale nie znaczy likwidować) konfliktami.

3. Rola dysponenta zasobów

Z racji stanowiska i odpowiedzialności menedżer decyduje o rozmieszczeniu i wykorzystaniu zasobów organizacji. Nie znaczy to jednak, że musi on decydować o wszystkim. Jest natomiast zobowiązany do takiego zorganizowania systemu działania, aby o wykorzystaniu zasobów decydowali odpowiedni ludzie i aby miał pełną informację o bieżącym stanie. Zawsze też jest ostatnią instancją podejmującą kluczowe decyzje finansowe czy kooperacyjne.

4. Rola negocjatora

Równie dobrze można by ją umieścić wśród ról interpersonalnych. Takie jej usytuowanie ma jednak podkreślić jej związek z procesem decydowania. Negocjacje można bowiem traktować jako procedurę osiągania porozumienia, które kończy się podjęciem jakiejś decyzji. Mogą to być decyzje (i negocjacje) dotyczące spraw leżących na zewnątrz organizacji, ale także rozwiązania problemów wewnętrznych

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017