REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pełni katechetka pani mgr Anna Świst.

   Kim jest Rzecznik Praw Ucznia? 

   W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?  

  Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?  

  O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?  

 <więcej informacji>

Rzecznik Praw Ucznia - Zadania i kompetencje

§ 14a Statutu

1. Organem szkoły powołanym do ochrony uczniów ich wolności i przestrzegania praw w szkole jest Rzecznik Praw Ucznia.

2. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

 3. Kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszać mogą:

a) Rada SU,

b) organizacje uczniowskie,

c) uczniowie, którzy otrzymali poparcie dla kandydata potwierdzone 25 podpisami.

 4. Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:

a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,

b) zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli,

c) w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

 5. Środki działania Rzecznika:

a) załatwianie indywidualnych skarg,

b) sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d) współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),

e) współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,

f) Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,

g) Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,

h) Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania,

i) Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły,

6. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c) skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

d) w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 7. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b) podjęcie mediacji ze stronami,

c) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d) wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

8. O czym uczeń wiedzieć powinien:

a) wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową,

b) zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo,

c) Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka,

d) do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia,

e) podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka,

 9. Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

a) znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka,

b) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

d) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

f) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

10. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.

 

opracowanie Joanna Pastwa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2011